Goed om te weten

Deze website is bedoeld als bron van informatie en inspiratie. Hoewel deze informatie zorgvuldig is samengesteld, is het natuurlijk niet volledig en kan dit op basis van andere, aanvullende inzichten altijd bijgesteld worden. Hier kunnen dus geen rechten aan ontleend worden. Het uitgangspunt is dat je zélf verantwoordelijk bent en blijft om dit te vertalen naar eigen inzichten.

Mijn missie is om een bijdrage te leveren aan begrip en erkenning van oa (hoog)begaafde kinderen, zodat zij optimale ontwikkelingskansen krijgen en hun talenten tot recht kunnen komen op een manier die bij hen past. Daarom deel ik graag met anderen die dit doel ook voor ogen hebben en wil ik hierin zo laagdrempelig mogelijk zijn.

Dislcaimer

1.In deze disclaimer wordt verstaan onder:
-de eigenaar: de eigenaar van de website;
-gebruik(en): alle denkbare handelingen;
-u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
-de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6.Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Privacy reglement

De bescherming van gegevens loopt via Annika Bessems. Zij is te bereiken via mail op info@sensable.eu; telefonisch via 06 46 05 31 71.

* Sensable verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. via correspondentie, telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

* De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sensable.eu, dan wordt deze informatie verwijderd.

* Sensable verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van de nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Sensable verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

* Sensable neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Sensable bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

* De volgende bewaartermijn voor gegevens wordt gehanteerd:
Informatie aangeleverd in verband met aanmelding: 1 jaar
Aanmelding voor de nieuwsbrief: zolang de persoon zich niet heeft afgemeld hiervoor of indien dit wel gebeurd, zodra de gegevenslijst verwijderd wordt.

* Sensable verstrekt uitsluitend informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou; altijd in overleg met jou.

* Sensable gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

* Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sensable en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sensable.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
--> Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Vermeld dat het om een kopie gaat en met welk doel deze kopie gemaakt is. Vermeld tevens de datum van de dag erbij dat je deze kopie hebt gemaakt. Zet hierbij tevens je paraaf/handtekening. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

* Sensable wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

* Sensable neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sensable.eu.
Sensable Coaching
Contactgegevens
Telefoon+31 (6) 46 05 31 71
E-mailinfo@sensable.eu
Adres Cadier en Keer
 nabij Maastricht
Kvk 62384627
IBAN NL42 RABO 0301 7913 25
 
Openingstijden
Maandag19.00-21.30
Dinsdag19.00-21.30
Woensdag19.00-21.30
Donderdag19.00-21.30
Vrijdag9.00-17.00
Zaterdag9.00-12.30
ZondagGesloten
Overige